Lekcijas

Zinātniski pētniecisko darbu tēmas (02.04.2014)

1. Talsu rajons trešās atmodas un atjaunotās Latvijas Republikas laikā (notikumi, dalībnieki, atmiņas).
2. ……….. pagasta vēsture.
3. Metālapstrādes rūpnīcas “Talsi” vēsture.
4. ………..kora vēsture.
5. Kolhozu un padomju saimniecību vēsture.
6. Kultūrvēsturiskie pieminekļi konkrētā pagastā.
7. Arheoloģiskie pieminekļi Ziemeļkurzemē.
8. 2.pasaules karā kritušo karavīru piemiņas vietas Talsu novadā.
9. Jaunatnes organizāciju vēsture.
10. 1941.g. tautas skaitīšanas dati kā Talsu vēstures avots.
11. Etnogrāfes Ilgas Madres (1921.- 2002.) mantojums.
12.  Kolekcionāra Mārtiņa Brāzmas kolekciju (numismātikas, arheoloģijas) apskats.

Izmantojot, Ērika Prokopoviča novadpētniecības materiālu kolekciju:
13. Valdemārpils un tās apkārtnes muižas.
14. Vācu okupācijas laika raksturojums.
15. Valdemārpils pilsētas deputātu padomes darbība.
16. Izglītības sistēma Latvijā dažādos laikos.
(no 20.gs.s. līdz 1940.g., 1940./41.g., vācu okupācijas laikā, no 1945.- 1991.g.)
17. Valdemārpils vidusskolas vēsture.
18. Šaursliežu dzelzceļa vēsture Ziemeļkurzemē.