Uncategorized

Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā

Covid – 19 aktualitātes (02.08.2021) – https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/ka-drosi-rikoties/covid-19-izplatibas-ierobezosanas-pasakumi

Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā

Izdotas saskaņā ar

Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 9.punktu

1.Vadlīnijas izstrādātas, lai Covid-19 infekcijas izplatības laikā muzejiem un muzejiem radniecīgām mākslas un vēstures eksponēšanas vietām[1] (turpmāk kopā – muzejs), atsākot pakalpojumu sniegšanu apmeklētājiem, tai skaitā muzeju iekštelpās, nodrošinātu epidemioloģiski drošu muzeju apmeklējumu.

2. Lēmumu par muzeja pakalpojumu sniegšanas atjaunošanu pieņem muzeja vadītājs sadarbībā ar dibinātāju, pamatojoties uz spēju pilnībā ieviest, pastāvīgi uzturēt un kontrolēt visas Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un šajās vadlīnijās noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības attiecīgajā muzejā.

3. Muzejs, sniedzot pakalpojumus apmeklētājiem, vadās no Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” aktuālās redakcijas prasībām.

4. Muzejs, organizējot apmeklējumu individuāliem apmeklētājiem vai apmeklētājiem no vienas mājsaimniecības, nodrošina divu metru distances ievērošanu gan starp apmeklētājiem, gan starp darbiniekiem, gan starp apmeklētājiem un darbiniekiem, izņemot gadījumus, ja personas dzīvo vienā mājsaimniecībā.

5. Muzejā iekštelpās vienai personai nodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības. Ja apmeklētājiem publiski pieejamo telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus telpā var atrasties tikai viens apmeklētājs vai vienas mājsaimniecības locekļi.

6. Muzejs iekštelpās sniedz pakalpojumus tikai tiem apmeklētājiem, kas pareizi izmanto mutes un deguna aizsegu – medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas, nosedzot muti un degunu.

7. Muzejā ārtelpās vienai personai nodrošina ne mazāk kā 10 m2 no publiski pieejamās teritorijas platības.

8. Muzejs nosaka maksimālo apmeklētāju skaitu, kas vienlaikus var atrasties muzeja telpās un ārtelpās. Ja muzejs izvietots vairākās atsevišķās ēkās, katrai ēkai maksimālo vienlaicīgo apmeklētāju skaitu nosaka atsevišķi. Ja muzeja ekspozīcija vai izstāde izvietota atsevišķā kultūrvietas telpā vai telpu grupā, maksimālā vienlaicīgo apmeklētāju skaita noteikšanai ņem vērā tikai to telpu platību, kurās izvietota ekspozīcija.

9. Muzejs redzamās vietās (vēlams pie ieejas) publiski izvieto informāciju (tai skaitā svešvalodās) par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties muzeja telpās vai konkrētajā muzejā ēkā.

10. Muzejs nodrošina pastāvīgu vienlaicīgo apmeklētāju skaita kontroli muzejā. Nepieciešamības gadījumā muzejs organizē muzeja apmeklējumu pēc iepriekšēja pieraksta, nosakot maksimālo apmeklētāju skaitu, kas var ierasties muzejā noteiktā laika periodā.

11. Muzejs iespēju robežās izmanto atsevišķas ieejas un izejas apmeklētāju plūsmas organizēšanai, novēršot jebkādus šķēršļus (informācijas stendi u.c.), kas varētu sašaurināt ieejas vai izejas un kavēt apmeklētāju plūsmu, un apmeklētāju plūsmu organizē vienā virzienā.

12. Muzejs veic nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apmeklētāju drūzmēšanos pie ieejas un izejas, kā arī koplietošanas telpās (labierīcības, garderobes).

13. Muzejs izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai, kas ietver sekojošas procedūras – apmeklējuma pieteikšanas kārtība, biļešu iegāde, apmeklētāju plūsmas kontrole, telpu dezinfekcija, gaisa kvalitātes kontrole, komunikācija ar apmeklētājiem pirms muzeja apmeklējuma un apmeklējuma laikā (tajā skaitā paziņojumu biežums par nepieciešamību ievērot divu metru distanci), vizuālā komunikācija un navigācija muzeja vidē, personāla atbildība un apmācība. Ieteicams apmeklētājiem redzamā vietā izvietot skaidri salasāmu pamata informāciju par muzeja īstenotajiem epidemioloģiskās drošības pasākumiem.

14. Muzejs nosaka par epidemioloģisko drošību atbildīgo personu (vai personas), nodrošina atbildīgās personas klātbūtni muzejā tā darba laikā un apmeklētājiem redzamā vietā izvieto par epidemioloģisko drošību atbildīgās personas kontaktinformāciju.

15. Muzejs apmeklētājiem redzamās vietās izvieto skaidri salasāmas norādes par nepieciešamību būt sociāli atbildīgiem un ievērot divu metru distanci. Muzejs iespēju robežās iezīmē vietas divu metru distances ievērošanai pie biļešu kasēm un citās vietās, kurās iespējama apmeklētāju pulcēšanās, piemēram, pie tualetes telpām.

16. Muzejs regulāri informē apmeklētājus par nepieciešamību ievērot divu metru distanci un citiem nosacījumiem attiecībā uz muzeja apmeklējumu, atskaņojot audio paziņojumus latviešu valodā, vai muzeja darbiniekam informējot apmeklētājus. Nepieciešamības gadījumā informāciju var sniegt arī svešvalodās.

17. Muzejs iespēju robežās, ievērojot muzejā noteiktās mikroklimata prasības krājuma saglabāšanai, īsteno pasākumus gaisa kvalitātes nodrošināšanai. Ja muzejs aprīkots ar automātisku ventilācijas sistēmu, muzejs nodrošina vismaz 700 ppm CO2 koncentrācijas līmeni[2] muzeja telpās, neatkarīgi no tajās esošā apmeklētāju skaita. Ja muzeja telpas ir vēdināmas tikai mehāniski (atverot logus), vēdināšanu veic vismaz ik pēc divām stundām uz 15 minūtēm, šajā laikā iespēju robežās neuzņemot apmeklētājus. Muzejs iespēju robežās apmeklētājiem redzamā vietā izvieto informāciju par īstenotajiem pasākumiem gaisa kvalitātes nodrošināšanai.

18. Muzejs iespēju robežās nodrošina biļešu attālinātu pārdošanu un apmeklējuma laika iepriekšēju rezervēšanu (ja muzejs īsteno šo vadlīniju 10.punktā noteiktos pasākumus apmeklētāju skaita kontrolei).

19. Ja muzeja telpās vai teritorijā tiek īstenota tirdzniecība, muzejs nodrošina tās atbilstību Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteiktajam.

20. Muzejs aicina apmeklētājus, ja šāda iespēja muzejā tiek nodrošināta, muzejā par biļetēm un citiem pirkumiem norēķināties ar maksājumu kartēm, pēc iespējas ierobežojot skaidras naudas maksājumus.

21. Muzejs nodrošina gan darbiniekiem, gan apmeklētājiem iespēju ievērot roku higiēnu (roku mazgāšanu ar tekošu ūdeni un ziepēm un higiēniskus roku nosusināšanas līdzekļus, vai roku dezinfekcijas līdzekļu lietošanu (70% etanola šķīdums vai cits efektīvs roku dezinfekcijas līdzeklis)).

22. Muzejs izvērtē nepieciešamību piedāvāt apmeklētājiem kopīgi lietojamu tehnisko ierīču izmantošanu (skārienjūtīgie ekrāni, datori, to tastatūras un peles, audiogidu iekārtas u.tml.). Ja muzejs piedāvā apmeklētājiem iespēju izmantot šādas ierīces, apmeklētājiem nodrošina iespēju pirms to lietošanas dezinficēt rokas vai arī nodrošina šo ierīču regulāru dezinfekciju (vismaz 3-5 reizes dienā, ja iespējams – pēc katras lietošanas reizes) ar šīm ierīcēm piemērotiem dezinfekcijas līdzekļiem.

23. Muzejs regulāri veic telpu uzkopšanu, īpaši rūpīgi tīrot visas koplietošanas virsmas (piemēram, koplietojamus ekspozīciju un izstāžu dizaina elementus, durvju rokturus, galdu virsmas, krēslu roku balstus, kāpņu un sienu margas, virsmas tualetēs), izmantojot piemērotus dezinfekcijas līdzekļus (ieteicamie dezinfekcijas līdzekļi ir 70% etanola šķīdums vai 0,5% nātrija hipohlorīta šķīdums). Virsmas, kam pieskaras liels skaits apmeklētāju, vēlams tīrīt vairākas reizes dienā.

24. Muzejs publiski (tai skaitā muzeja tīmekļvietnē, sociālajos medijos, uz vietas muzejā) izvieto paziņojumus, kas aicina apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt muzeju, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi, kā arī ja personai ir noteikts pienākums ievērot pašizolāciju, mājas karantīnu vai stingras izolācijas nosacījumus.

25. Muzejs nodrošina, lai muzejā neatrastos apmeklētāji un darbinieki ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm (drudzis, klepus, elpas trūkums). Muzejam ir tiesības personām ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm liegt ieeju muzejā un aicināt tās atstāt muzeju, rekomendējot doties uz mājām un sazināties ar savu ģimenes ārstu.

26. Muzejs darbu organizē tā, lai muzeja darbinieki, kuri nav tieši iesaistīti darbā ar apmeklētājiem, bez vajadzības neatrastos muzeja publiskajā zonā vienlaikus ar apmeklētājiem.

27. Muzeja apmeklējumi var notikt tikai muzeja noteiktajā darba laikā, (iekļaujoties no plkst. 6.00 līdz 22.00).

28. Muzejs, sniedzot apmeklētājiem pakalpojumus, kas neietilpst individuālā muzeja apmeklējumā (piemēram, muzejpedagoģiskus vai izglītojošus pakalpojumus), pārliecinās, ka šo pakalpojumu saņēmējiem ir sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, vai sadarbspējīgs testēšanas sertifikāts

29. Muzejs var sniegt pakalpojumus, kas neietilpst individuālā muzeja apmeklējumā, arī bērniem, kas ir jaunāki par 12 gadiem, ja tos pavada personas, kas atbilst šo vadlīniju 28.punktā minētajām prasībām.

30. Muzejs, sniedzot šo vadlīniju 28.punktā minētos pakalpojumus:

30.1.  kontrolē apmeklētāju atbilstību šo vadlīniju 28.punkta prasībām, veicot sertifikātu pārbaudi tīmekļvietnē www.Covid19sertifikats.lv (izņemot bērniem, kas jaunāki par 12 gadiem);

30.2.  nodrošina, ka pakalpojumus sniedz darbinieki, kuri atbilst šo vadlīniju 28.punkta prasībām;

30.3.  nodrošina, ka pakalpojuma sniegšanas laikā telpā vienlaikus ar pakalpojuma saņēmējiem neatrodas individuālie apmeklētāji vai citas personas, kas neatbilst šo vadlīniju 28.punkta prasībām. Ja, sniedzot pakalpojumu grupai, telpas neatļauj nošķirt pakalpojuma saņēmējus no individuālo apmeklētāju plūsmas, attiecīgās telpas individuālajiem apmeklētājiem slēdz

31. Ja visiem šo vadlīniju 28.punktā minēto pakalpojumu sniedzējiem (muzeja darbiniekiem) un saņēmējiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji var nelietot deguna un mutes aizsegus un neievērot savstarpēju divu metru distanci. Pakalpojuma saņēmēji, uzturoties muzeja koplietošanas telpās, ja tajās ir iespējama saskarsme ar personām, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo vadlīniju 28.punkta prasībām, tai skaitā muzeja individuālie apmeklētāji, lieto mutes un deguna aizsegus un ievēro divu metru distanci.

32. Ja starp šo vadlīniju 28.punktā minēto pakalpojumu sniedzējiem (muzeja darbiniekiem) un saņēmējiem ir personas ar sadarbspējīgu testēšanas sertifikātu, kas apliecina, ka persona pēdējo 48 stundu laikā ir veikusi Covid-19 testu, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS, un tas ir negatīvs, vai sešu stundu laikā veiktais SARS-CoV-2 antigēna tests ir negatīvs, vai bērni, kas jaunāki par 12 gadiem, pakalpojuma sniedzēji un saņēmēji lieto mutes un deguna aizsegus un iespēju robežās ievēro savstarpēju divu metru distanci. Muzejs apkopo informāciju par visiem pasākuma apmeklētājiem (vārds, uzvārds, kontakttālrunis). Informāciju muzejs glabā līdz vienam mēnesim un nodod Slimību profilakses un kontroles centram pēc tā pieprasījuma. Gadījumos, ja pakalpojums notiek sēdvietās, muzejs personalizē personu sēdvietas un saglabā informāciju par sēdvietām, kā arī nodrošina, ka blakus sēdvietās atrodas ne vairāk kā divas personas, kas nav vienas mājsaimniecības locekļi, un ne vairāk kā četras personas, kas ir vienas mājsaimniecības locekļi. Starp katrām blakus esošajām attiecīgi divām vai četrām sēdvietām muzejs nodrošina ne mazāk kā divu sēdvietu distanci, un sēdvietas rindās izkārto, nodrošinot divu metru distancēšanos no priekšā un aizmugurē sēdošajiem..

33. Sniedzot šo vadlīniju 28.punktā minētos pakalpojumus telpās šo vadlīniju 32.punktā minētajām personām, pakalpojums nedrīkst būt ilgāks par četrām stundām, pēc divām stundām nodrošinot 15 minūšu pārtraukumu un telpu vēdināšanu.

34. Ja muzejs iznomā telpas fiziskām vai juridiskām personām privātu vai publisku pasākumu organizēšanai, muzejs telpu nomas līgumā nosaka nomnieka atbildību par epidemioloģiskās drošības noteikumu ievērošanu.

[1] Muzejiem radniecīgas kultūrvietas – muzejisko priekšmetu krātuves un ekspozīcijas, mākslas galerijas, kultūras centri, piemiņas vietas u.c. kultūrvietas, kuras veido un piedāvā sabiedrībai mākslas un vēstures ekspozīcijas un izstādes, kurās eksponētas mākslas vērtības un vēstures liecības, taču kurām nav akreditēta muzeja statusa

[2] Rekomendācijas pasākumu kopai Covid-19 pandēmijas ierobežošanai (pieejamas Latvijas Zinātņu akadēmijas tīmekļvietnē: https://www.lza.lv/images/IK_CV/CO2%20monitorings.pdf)

6 thoughts on “Vadlīnijas epidemioloģiskās drošības pasākumiem muzeju un muzejiem radniecīgu mākslas un vēstures eksponēšanas vietu darbībā

Comments are closed.