Par mums

Talsu novada muzejs ir Talsu novada pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir izglītot sabiedrību un rosināt tās interesi par Latvijas, Talsu novada dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, pašvaldību un ārvalstu sadarbību.

Muzeja pamatkrājums ir Nacionālā muzeju krājuma sastāvdaļa un atrodas valsts aizsardzībā. Muzejs darbojas saskaņā ar Muzeju likumu, likumu „Par pašvaldībām”u.c. normatīvajiem aktiem, Talsu novada domes lēmumiem un Talsu novada pašvaldības rīkojumiem, kā arī ar Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) Profesionālās ētikas kodeksu. Muzeja darbību reglamentē Talsu novada domes apstiprināts nolikums.

Talsu novada muzeja misija ir apzināt, pētīt un popularizēt novada vēsturi, kultūru, mākslu un dabu no aizsākuma līdz pat mūsu dienām, saglabāt novadam raksturīgo dabas un kultūras mantojumu, vietējos iedzīvotājos un viesos sekmēt izpratni par Talsu novada vietu valsts un pasaules kultūrā.

Muzeja darbības virzieni muzeja pamatfunkciju – krājuma, pētniecības, komunikācijas darba un muzeja darbības nodrošināšanai:

    • Muzeja krājuma veidošana un saglabāšana;
    • Novada vēstures, kultūras, mākslas norišu un dabas bagātību izpēte;
    • Muzeja krājuma un pētniecības darba rezultātu pieejamības nodrošināšana;
    • Muzeja darbības nodrošināšana.

Talsu novada muzeja nolikums

Talsu novada muzeja “Darbības un attīstības stratēģija 2021.-2025. gadam”