Ceturkšņa priekšmetsKrājuma jaunumi

Ceturkšņa priekšmets – Vispārējo latviešu Dziesmu svētku nozīmītes

2023. ir Vispārējo latviešu Dziesmu svētku 150 gadu jubilejas gads. Dziesmu svētki ir latviešu tautas identitātes neatņemama sastāvdaļa, tādēļ šogad Talsu novada muzeja ceturkšņa priekšmeti būs veltīti Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem.

Muzeja krājumā glabājas Dziesmu svētkiem veltītas nozīmītes, no kurām izstādītas senākās – no 1880. līdz 1938. gadam.

Piemiņas nozīmītes tika izgatavotas visiem Vispārējiem latviešu Dziesmu svētkiem, no tām muzeja krājumā neglabājas pirmajiem dziesmu svētkiem veltītā krūšu nozīme.

I Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki notika Rīgā 1873. gadā no 26. jūnija līdz 29. jūnijam. Tajos piedalījās arī koris no Talsu apriņķa Ārlavas pagasta.

II Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki: 1880. gada 17. jūnijs līdz 20. jūnijs. Ziemeļkurzemi pārstāvēja Dundagas koris.

III Vispārīgie latviešu Dziedāšanas svētki: 1888. gada 18. jūnijs – 21. jūnijs. Piedalījās Dundagas koris.

IV Vispārējie latviešu Dziesmu un Mūzikas svētki bija vienīgie, kuri nenotika Rīgā, bet gan Jelgavā (tolaik Mītavā): 1895. gada 15. jūnijs – 18. jūnijs. Piedalījās Dundagas koris.

V Vispārējie latviešu Dziesmu svētki: 1910. gada 19. jūnijs – 21. jūnijs. Mūsu novadu pārstāvēja Jaņa Adamoviča vadītais Stendes koris.

VI Vispārējie latviešu Dziesmu svētki: 1926. gada 18. jūnijs – 22. jūnijs. No Talsu apkārtnes piedalījās Ārlavas, Dundagas, Lībagu, Spāres, Stendes un Talsu kori.

VII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki: 1931. gada 20. jūnijs – 22. jūnijs. No Talsu apriņķa piedalījās 18 kori.

VIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki: 1933. gada 17. jūnijs – 19. jūnijs.

IX Vispārējie latviešu Dziesmu svētki: 1938. gada 16. jūnijs – 19. jūnijs. Talsu apriņķi pārstāvēja 17 kori.

 

Badges of the Latvian Song Festival

2023 is the year of the 150th anniversary of the Latvian Song Festival. The Song Festival is an integral part of the identity of the Latvian people, therefore this year the quarterly objects of the Talsi Region Museum will be dedicated to the Latvian Song Festival.

The museum collection contains badges dedicated to the Song Festival, the oldest of which are exhibited – from 1880 to 1938.

Commemorative badges were made for all the Latvian Song Festivals, the museum’s collection does not contain the chests dedicated to the first song festival.

The I Latvian Singing Festival was in Riga in 1873 from June 26 to June 29. A choir from Arlava parish of Talsi district also took part in them.

II Latvian Singing Festival: June 17 to June 20, 1880. Northern Kurzeme was represented by the Dundaga Choir.

III Latvian Singing Festival: June 18 – June 21, 1888. The Dundagh Choir took part.

The IV Latvian Song and Music Festival was the only one that did not take place in Riga, but in Jelgava (at that time German: Mitau): June 15 – June 18, 1895. The Dundagh Choir took part.

V Latvian Song Festival: June 19 – June 21, 1910. Our region was represented by the Stende Choir led by Janis Adamovics.

VI Latvian Song Festival: June 18 – June 22, 1926. Choirs from Arlava, Dundaga, Libagi, Spare, Stende and Talsi took part from Talsi area.

VII Latvian Song Festival: June 20 – June 22, 1931. Eighteen choirs from Talsi region participated.

VIII Latvian Song Festival: June 17 – June 19, 1933.

IX Latvian Song Festival: June 16 – June 19, 1938. Talsi Region was represented by 17 choirs.